Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Mgr. Andrea Hlavinová , M.R.Štefánika 1/5, 972 71 Nováky, IČO: 50811304, DIČ: 1079197427, neplatca DPH, zapísaná na okresnom úrade v Prievidzi, Živnostenský register SR, reg. č. 470-19212 (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim (spotrebiteľom), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru.

Orgán dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 032/640 01 09 
fax č.: 032/640 01 08  

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace práva a povinnosti medzi predávajúcim a jeho zákazníkmi pri dodávkach školských a kancelárskych potrieb a ďalšieho tovaru na základe objednávky.
 2. VOP sú záväzné pre všetkých zákazníkov, t. j. pre fyzické osoby a právnické osoby. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ak zákazník nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka t.j. Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 3. VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach www.dorikori.sk, predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

II. Kúpna zmluva

 1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe (i) návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a zároveň (ii) písomného prijatia návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti .
 2. Prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy prijíma. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, za prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy nie je možné považovať automaticky vygenerovaný e-mail ohľadne prijatia objednávky pod konkrétnym číslom, ale až následný e-mail, ktorým spoločnosť kupujúcemu potvrdí, že objednaný tovar dodá. Spoločnosť  si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar v prípade, že spoločnosť nie je schopná dodať tovar z dôvodu jeho vypredania alebo v pri vzniknutých omyloch v kúpnej cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

III. Objednávanie tovaru

 1. Zákazník môže objednávku zaslať poštou, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom elektronického obchodu www.dorikori.sk.
 2. Zákazník je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:
  a) obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón, e-mailovú adresu), kód objednávaného tovaru podľa katalógu, prípadne aj jeho popis,
  b) množstvo objednávaného tovaru,
  c) adresu miesta dodania tovaru, ak toto miesto nie je totožné s adresou sídla/bydliska kupujúceho,
  d) meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby (zákazník), prípadne odtlačok pečiatky zákazníka.
 3. Pre dokončenie objednávky musí byť minimálna hodnota tovaru viac ako 20€.
 4. Po prijatí objednávky je spoločnosť povinná skontrolovať, či je požadovaný tovar na sklade v dostatočnom množstve. So skutočnosťou, ak požadovaný tovar nebude na sklade v  požadovanom množstve alebo jeho dodanie bude možné realizovať v dlhšom dodacom termíne ako je 15 dní, bude zákazník upovedomený emailom alebo telefonicky. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami v tomto prípade dôjde až v okamihu spresnenia ponuky zo strany predávajúceho.
 5. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 6. Fotografie používané na internetovom obchode www.dorikori.sk sa môžu líšiť od skutočnosti, nakoľko sú preberané priamo od dodávateľov. Za vzniknuté nezhody nepreberáme zodpovednosť.

IV. Predajná cena tovaru, splatnosť a platobné podmienky

 1. Cena tovaru je určená aktuálnym cenníkom, pričom cena sa zobrazuje na karte samotného výrobku na adrese www.dorikori.sk. Ceny sú konečné. Predajca sa zaväzuje dodať tovar v kúpnej cene a množstve v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov v kúpnej cene. O týchto skutočnostiach bude zákazník informovaný do 24 hodín od zadania objednávky. V prípade ak zákazník nesúhlasí so zmenami  v predajnej cene alebo množstve tovaru, môže odstúpiť od zmluvy.
 2. Cenu za dodaný tovar je zákazník povinný uhradiť, pričom je možnosť uplatniť bezhotovostné alebo hotovostné spôsoby platby.
 3. Cena za tovar je splatná do dátumu, uvedeného na daňovom doklade (faktúra), ktorý zákazníkovi vystaví spoločnosť. Zákazník je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti podľa pravidiel stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, pokiaľ nemá písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, ak zákazník prekročí stanovenú dobu splatnosti je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň prekročenia doby splatnosti.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo vyžadovať od zákazníka, ktorý má neuhradené záväzky po lehote splatnosti alebo mal takéto záväzky opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. V prípade, ak zákazník túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť právo dodať mu objednaný tovar až po vyrovnaní všetkých záväzkov.

V. Dodanie tovaru a dodacie podmienky

Dodanie tovaru na jedno miesto dodania je pre zákazníka, ktorého suma za tovar u jednej objednávky presiahla 120 € je bezplatné. V prípade, ak suma za tovar nepresiahne 120 € bude spoločnosť účtovať dopravné:

 1. Slovenská pošta (listová zásielka alebo balík do 10 kg) + 5,00 €  – dodanie do 2 pracovných dní od expedície zásielky.
 2. Paketa (do 5 kg) + 6,00€ – dodanie 1 – 2 pracovné dni od expedície zásielky.
 • Ak ide o väčšie množstvo tovaru cena za prepravu bude vypočítaná individuálne. Cena za dopravu sa môže odlišovať od hmotnosti zásielky, o inej cene za dopravu bude zákazník informovaný.
 • Predávajúci expeduje objednaný tovar, ktorý je skladom v požadovanom množstve najneskôr do 15 dní (okrem sviatkov a dní pracovného pokoja) od prijatia objednávky. Pri dodaní tovaru, ktorý nie je skladom v dostatočnom množstve alebo je tovar vypredaný bude zákazník informovaný, tak ako to je uvedené v odseku Objednanie tovaru.
 • Zákazník je povinný spoločnosť neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností zákazníka podľa tohto článku. Zodpovednosť za dodávaný tovar prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia.
 • Predávajúci vystaví zákazníkovi daňový doklad – faktúru, ktorú zákazníkovi odošle elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo v zásielke spolu s tovarom.
 • Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

VI. Reklamácie a záručná doba, storno

 1. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať balenie zásielky a v prípade poškodenia nemusí prebrať zásielku. Po prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný skontrolovať objednané množstvo a kvalitu dodávaného tovaru. Nesprávne množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodávke je zákazník povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 24 hodín od prebratia tovaru a nahlásiť emailom alebo telefonicky.
 2. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len o predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl.  Občianskeho zákonníka. V reklamácií je zákazník povinný chyby popísať, poprípade uviesť, ako sa prejavujú. Reklamácie je možné nahlásiť písomne emailom na vasemagnetky@gmail.com alebo telefonicky na 0944 315 215.
 3. Ak kupujúci je spotrebiteľ na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 4. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním.
  b) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
   c) vady spôsobené pri preprave zásielky.
 5. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k ďalšiemu poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť reklamačný formulár. Tovar posielajte späť na adresu: Papiernictvo Dorikori, Andrea Hlavinová, M.R.Štefánika 1/5, 972 71 Nováky.
 6. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 7 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 8. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Právo vrátiť tovar musí zákazník uplatniť písomne najneskôr posledný deň stanovenej lehoty. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Tovar neposielajte na dobierku inak nebude tovar prevzatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
 9. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar.
 10. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.
 11. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 12. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 13. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.
 14. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 €, ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23.5.2024